کتابخانه شرکت موننکو  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
مقاله فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ ک‍ن‌،ب‍وی‍ل‍ر ب‍ازی‍اب‌ ح‍رارت‌، س‍ی‍س‍ت‍م‌ DEM، ن‍رم‌ اف‍زارwolFomrehT
اح‍ت‍راق‌ اک‍س‍ی‍ژن‌ س‍وخ‍ت‌، گ‍ازه‍ای‌ گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ ای‌، ب‍ازی‍اف‍ت‌ دی‌ اک‍س‍ی‍د ک‍رب‍ن‌، ب‍ازس‍ازی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ،ک‍اه‍ش‌ ان‍ت‍ش‍ارxON
اف‍ت‌ ف‍ش‍ار، داک‍ت‌ ب‍خ‍ار، ج‍دای‍ش‌، گ‍رداب‍ه‌
ت‍ورب‍و ک‍م‍پ‍رس‍ور، اح‍ت‍راق‌، آلای‍ن‍ده‌ه‍ای‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازی‌،ت‍س‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد، س‍ن‍س‍ور، ات‍اق‌ ت‍س‍ت‌
ج‍ری‍ان‌ دوف‍از - ت‍ق‍طی‍ر-ح‍ل‌ ع‍ددی‌FDU TNEULF -
داک‍ت‌ ب‍خ‍ار، ج‍ری‍ان‌ ل‍زج‌ اف‍ت‌ ف‍ش‍ار ک‍ل‍ی‌
داک‍ت‌ ب‍خ‍ار، ج‍ری‍ان‌ ل‍زج‌ ت‍راک‍م‌ن‍اپ‍ذی‍ر و اف‍ت‌ ف‍ش‍ار ک‍ل‌.
دی‍ف‍ی‍وزر،س‍وپ‍ره‍ی‍ت‍ر، دم‍ای‌ م‍ج‍از، ص‍ف‍ح‍ه‌ م‍ش‍ب‍ک‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ خ‍ن‍ک‌ک‍ن‌، ه‍ل‍ر،CCA
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍وای‌ ورودی‌، ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌، ن‍ت‍ای‍ج‌ ع‍ددی‌
ف‍ی‍ل‍ت‍ر ای‍ن‍رش‍ی‍ال‌، م‍دل‍س‍ازی‌، ت‍غ‍ی‍ی‍ر ج‍ه‍ت‌ ج‍ری‍ان‌، اف‍ت‌ ف‍ش‍ار
م‍دی‍ری‍ت‌ س‍م‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د-ب‍ازت‍وان‍ی‌-ج‍ع‍ب‍ه‌ ه‍وای‌ داغ‌ -ه‍ی‍ت‌ ری‍ت‌ -ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌، ب‍ازت‍وان‍ی‌، ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از 2.49 V، ه‍ی‍ت‌ ری‍ت‌
پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازی‌، ت‍س‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ خ‍طا
ک‍م‍پ‍رس‍ور ه‍وا، م‍ش‍ع‍ل‌، ب‍وی‍ل‍ر ب‍ازی‍اب‌، ت‍ورب‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ار
 
پدیدآور:
اح‍س‍ان‌ ت‍راب‌ ن‍ژادرض‍ا ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
ح‍م‍ی‍درض‍ا ش‍ه‍ب‍ازی‍ان‌
رام‍ی‍ن‌ خ‍وش‍خ‍و
رام‍ی‍ن‌ م‍ه‍دی‌ پ‍ور رض‍ا ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
رض‍ا ق‍زل‌ ع‍اش‍ق‍ی‌ه‍اش‍م‌ ق‍اس‍م‍ی‌ ک‍ادی‍ج‍ان‍ی‌ع‍ل‍ی‌ پ‍ورس‍رون‍دی‌
ع‍ل‍ی‌ پ‍ورس‍رون‍دی‌
ع‍ل‍ی‌ پ‍ورس‍رون‍دی‌رام‍ی‍ن‌ خ‍وش‍خ‍و
ف‍اطم‍ه‌ اخ‍وان‌
ف‍اطم‍ه‌ اخ‍وان‌ م‍ص‍طف‍ی‌ ورم‍زی‍ار
ف‍اطم‍ه‌ اخ‍وان‌م‍ه‍دی‌ اح‍م‍د ون‍د
ف‍اطم‍ه‌ ص‍ال‍ح‍ی‌
ف‍اطم‍ه‌ ص‍ال‍ح‍ی‌ رض‍ا ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ رام‍ی‍ن‌ خ‍وش‍خ‍و
ف‍اطم‍ه‌ ص‍ال‍ح‍ی‌رام‍ی‍ن‌ خ‍وش‍خ‍و
ل‍ی‍لا ب‍رق‍ع‍ی‌
م‍ح‍م‍د ت‍ن‍اس‍ان‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
مقاله فارسی
 
 
بررسی اثرات جهت و سرعت باد بر عملکرد سیستم خنک کن CCA
لیلا برقعی ؛  1388
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله فارسی
 
 
بازتوانی نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی
فاطمه اخوان ؛  1388
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله فارسی
 
 
مدل سازی فرایند تقطیر در لوله برای کندانسور هوا خنک تک ردیفه
علی پورسروندی ؛  1388
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
بررسی اثر تزریق هوا بر عملکرد بویلربازیاب نیروگاه سیکل ترکیبی
فاطمه اخوان ؛  1388
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
مدل سازی و تحلیل سیالاتی و حرارتی مشعل کانالی در بویلر بازیاب
فاطمه اخوان مهدی احمد وند ؛  1388
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
شبیه سازی سیالاتی سیستم هوای ورودی توربین گاز2.49V
فاطمه اخوان ؛  1389
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
بررسی مدل های توربولانس برای جریان داکت بخار سیستم خنک کن کنداسور هوایی
رامین خوشخو ؛  1389
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
شبیه سازی عددی داکت بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه و بررسی رفتار سیال درون داکت بخار
لیلا برقعی ؛  1389
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
مدیریت سمت تولید در نیروگاه بعثت با تکنیک های بازتوانی جعبه هوای داغ
محمد تناسان ؛  1389
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله فارسی
 
 
بررسی فنی انتخاب توربین گاز برای بازتوانی هیترهای آب تغذیه نیروگاه بعثت
محمد تناسان ؛  1389
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله فارسی
 
 
بهینه سازی داکت بخار سیستم خنک کن کنداسور هوایی )CCA(
فاطمه صالحی ؛  1389
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله فارسی
 
 
بررسی ترمودینامیکی بازتوانی با توربین 2.49V در نیروگاه بعثت
محمد تناسان ؛  1389
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله فارسی
 
 
تخمین میزان xON گرمایی و xON انگیخته در توربوکمپرسورهای خطوط انتقال گاز به روش شبیه سازی عددی
حمیدرضا شهبازیان ؛  1389
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله فارسی
 
 
مقایسه سیستم های خنک کن هلر و CCA برای یک نیروگاه نمونه
رضا قزل عاشقی هاشم قاسمی کادیجانی علی پورسروندی ؛  1389
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مقاله فارسی
 
 
امکانسنجی فنی و اقتصادی استفاده از نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان
علی پورسروندی رامین خوشخو ؛  1389
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله فارسی
 
 
روش تست عملکرد توربین گازی 52 مگاواتی و تحلیل خطای تخمینی
فاطمه صالحی رضا حسینی رامین خوشخو ؛  1389
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مقاله فارسی
 
 
مدلسازی سیالاتی فیلتر اینرشیال سیستم هوای ورودی توربین گاز
فاطمه اخوان مصطفی ورمزیار ؛  1389
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مقاله فارسی
 
 
تعیین و طراحی سنسور مورد استفاده در تست عملکردی توربین گازی 52
رامین مهدی پور رضا حسینی ؛  1389
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مقاله فارسی
 
 
بررسی عملکرد سیکل دارای بازیافت دی اکسید کربن به روش احتراق اکسیژن سوخت در نیروگاه کازرون
احسان تراب نژادرضا حسینی ؛  1389
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مقاله فارسی
 
 
شبیه سازی عددی و بررسی رفتار سیال در داکت بخار اصلاح شده در سیستم خنک کن CCA
فاطمه صالحی رامین خوشخو ؛  1389
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8